Shree Ram Ganesh Mandal, Kanpura- Vyara ( Tapi ) - 2009

Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe


!!!!!!!!!!!! GANPATI BAPPA MORIYA !!!!!!!!!!!!