Shree Ram Ganesh Mandal, Kanpura- Vyara ( Tapi ) - 2010

Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe.


!!!!!!! Ganpati Bappa Moriya !!!!!!!